رهنمود شماره (04) – مالیات برای تشبثات, سرمایه گذاران و اشخاص انفرادی