رهنمود شماره (06) تادیه مالیه از طریق انتقال الکترونیکی وجوه مالی