رهنمود شماره (10) مکلفیت های مالیاتی مالیه دهنده و تعهد ریاست عمومی عواید پیرامون عرضه خدمات